You Are here: Home ຮູ້ຈັກເວ໊ບນີ້ໄດ້ຈັງໄດ໋

REGISTER

*
*
*
*
*
Fields marked with an asterisk (*) are required.
ຮູ້ຈັກເວ໊ບນີ້ໄດ້ຈັງໄດ໋

ຮູ້ຈັກເວ໊ບນີ້ໄດ້ຈັງໄດ໋
ລິ້ງມາຈາກເວ໊ບອື່ນ
41  52.6%
ຄ້ນຫາຈາກກູເກິ້ນ
28  35.9%
ຫມູ່ບອກມາ
6  7.7%
ຈາກສິ່ງພິມ
3  3.8%

ຈຳນວນຜູ້ລົງຄະແນນ  :  78
ລົງຄະແນນເທື່ອທຳອິດ  :  ມື້ຈັນທີ່ 07 ເມສາ 2014 ເວລາ 15: 28
ລົງຄະແນນເທື່ອລ່າສຸດ  :  ມື້ອັງຄານທີ່ 03 ຕຸລາ 2017 ເວລາ 19: 00